top of page
Header.jpg

 מוכר לצורכי מס - לפי סעיף 46

פאר הליקוטים צהר חדש ללימודי ליקוטי מוהר"ן

התגשמות החזון

"כשיתפשט ספרי בעולם אפשר לצפות למשיח..."

החזון הזה קורם עור וגידים, הולך ומתממש מול עיננו המשתאות. מה שמתרחש בשנים האחרונות, בכל קצוות תבל, כבר עבר מזמן את גדר ה'מהפכה'... בכל פינה בארץ, בכל העולם, עוד ועוד אנשים מכל המגזרים, העדות והגילאים, הולכים ומתקרבים לאִשּׁוֹ היוקדת והמחממת של הנחל נובע מקור חכמה. בכל פעם שנפגשים בהשתקפות של החזון הפלאי הזה, הלב גואה מציפייה וכיסופים לאותו הרגע בו יוסט הוילון והכל יתגלה... אכן כבר אפשר וגם חייבים לצפות ביתר שאת למשיח. דיבור קדוש ופלאי, בשם רבינו הקדוש הנחל נובע מקור חכמה, נמסר על ידי הרב החסיד רבי שמואל הורביץ (בהקדמה לספר 'יעלת חן '):

"כבר נשמע דיבור מרבינו הקדוש זיע"א, שיהיה זמן שידפיסו את ספרו עם פירושים סביב, כמו גמרא עם מפרשים רש"י ותוספות...

חזון שמימי זה מתגלה ביצירה האדירה של "פאר הליקוטים". כאן מתממש רצונו הגדול של הרבי, באופן של צעד אחד קדימה לקראת התיקון השלם! אינו דומה ה'לומד' בתורותיו, ל'הולך' איתם; לא הרי השונה בהם, כזה המעיין בהם. "פאר הליקוטים", הוא הספר הנותן את האפשרות לכל לומד באשר הוא, לגלות בכוחות עצמו יותר ויותר, את פניו שכלו ונשמתו של הצדיק, הגנוזים בתוך ספרו הקדוש. "הספר שלי הוא אתחלתא דגאולה", אמר רבינו הקדוש. כל מי שזוכה להיות שותף ל"פאר הליקוטים", זוכה להיות שותף בהבאת הגאולה.

Clients

תכתב זאת לדור אחרון

חזונו של החסיד הנלבב הרב החסיד רבי שמואל הורביץ זצ"ל:

"עתיד להיבראות דור שיהיה ישיבה גדולה בארץ הקודש,

שילמדו תורות רבינו עם השורש,

ולדקדק בתורות על כל אות ואות על פי הביאור הליקוטים, ולעשות כל עבודתם

והנהגתם בקודש ובחול על פי הפנימיות. אשרי מי שיהיה לו חלק בזה..."

bottom of page