top of page

שנים עשר מדורי פאר הליקוטים

Page.jpg

"אפשר לבד להבין איזה זכות הרבים זה, להדפיס תורה עם כל השייך לה בַּמָּקום, ואפילו אם רק אדם אחד ילמד ויעמול בזה, ויזכה על ידי זה למה שיזכה, כבר כדאי לעשות מסירות נפש עבור זה..."

הרה"ח רבי שמואל הורביץ זצ"ל

א. ליקוטי מוהר"ן
נוסח הליקוטי מוהר"ן של 'פאר הליקוטים'. מוגה ומכוון ברמת דיוק גבוהה ללשונו הטהור של רבינו הקדוש, ע"פ המהדורות הראשונות.
ב. סיפור התגלות המאמר
הרקע הסיפורי של תורה, ובאיזה הקשר היא נאמרה, משליך רבות על הבנתה, וכיצד השתלשלה והתגלתה התורה ממקורה העליון.
ג. נחל נובע
ביאורי תלמידיו ותלמידי תלמידיו של רבינו הקדוש, בעומק פנימיות מאמריו הקדושים – מתוך ליקוטי הלכות, ביאור הליקוטים, פרפראות לחכמה, ועוד.
ד. מקור חכמה
המדור העיוני המרכזי, פותח כל פסוק, ציטוט, מאמר חז"ל וכו', המובא במאמר, בשילוב ביאורי המפרשים, ומהווה כעין חברותא שדרכו ניתן להיכנס לעומק הדברים.
ה. ילקוט הנחל
מאסף של כל מפרשי הליקוטי מוהר"ן לדורותיהם עד לימינו אנו, אשר דרכם יוכל הלומד להעמיק את החיבור למאמרים הפלאיים.
ו. מילואי חכמה
השלמות והרחבות למקורות שבמאמר, המעשירים את היקף ידיעותיו ורוחב תפיסתו של הלומד, ודרכם יוכל לדלות מהמאמר אמונה ותקווה.
ז. ערכים וכינויים
מושגים המוזכרים במאמר ומובנים ללמדנים, אך אינם מוכרים לכל לומד. במדור זה יבוא מבוא קצר בתוספת ציטוטים מדברי חז"ל והספרים הקדושים, להבהרת וחידוד המושגים.
ח. המתרגם
מדור קצר והכרחי ביותר, שכן דברי הזוהר המובאים פעמים רבות במאמר, וכתובים בשפה הארמית, אינם מובנים לכל, מה שמצריך תרגום מדוייק ומכוון.
ט. עצה ותושיה
כפי שמדגיש מוהרנ"ת, כוונת רבינו הק' בכל התורות שגילה, היתה כדי שנוציא מהן עצות למעשה. במדור זה נאספו העצות שניתן לדלות הלכה למעשה מתוך המאמר.
י. ואני תפילה
קטעי תפילה מתוך ליקוטי תפילות על המאמר, כדי לקיים את עצת רבינו 'לעשות מהתורות תפילות, שמזה נעשה שעשועים גדולים מאוד למעלה'.
יא. מבואות
הקדמות ומבואות לַנושאים המרכזיים בקבלה הזכרים בדברי רבינו, ביתר הרחבה מהמובא בטור 'ערכים וכינויים'.
יב. מסילת הקשרים
המדור המרכזי המבטא את ח"י כללי העיון של רבי אברהם בר"נ זצ"ל, ובעיקר הכלל הראשון והעיקרי 'מיניה וביה', בקשרים ורעיונות מתוך המאמר.

מדריך למדורי פאר הליקוטים

סדרת ספרי 'פאר הליקוטים' = חברותא וגשר
בין המעיינים בליקוטי מוהר"ן, לבין עומק התורות

הספר מיוסד על צורת הדף המסורתית כעין גמרא, הטקסט של הספר מוגה במקצועיות על פי דפוסים ראשונים. את הספר מעטרים טורי עזר מושקעים, המסייעים להבין ולהעמיק בדברי רבינו הקדוש, ולעזור ללומדים להתגבר על המניעות המתעוררות בעת הלימוד (יש לציין שספר זה מבוסס על שמונה עשרה כללים ללימוד ליקוטי מוהר"ן מאת רבי אברהם ב"ר נחמן זצ"ל).
כלים ללימוד ליקוטי מוהר"ן
מימין ומשמאל ניצבים שני הטורים העיקריים - המסייעים ללימוד ליקוטי מוהר"ן בעיון:

פירוש 'נחל נובע'
פירוש לליקוטי מוהר"ן מתוך ספרי רבינו ותלמידיו, ובראשם תלמידו הנאמן מוהרנ"ת ביצירתו הפלאית - ליקוטי הלכות, כאשר מתוך סדרת ספריו נלקטו אחד לאחד קטעים המבארים את התורות בדרך הפשט. הגאון האלוקי רבי אברהם ב"ר נחמן מצביע אף הוא על כך שליקוטי הלכות הוא המפרש המרכזי לליקוטי מוהר"ן, 'ראֹה ראיתי, אשר חתר מוהרנ"ת ומצא מסילות נפלאות בלימוד תורת רביז"ל גם בפשיטות, והם מובלעים ומובללים בדרשותיו'. במדור זו מופיעים פירושים נוספים מספרי ברסלב, המעניקים עזר וסיוע להבנת התורות העמוקות, כמו: 'ליקוטי אבן', 'פרפראות לחכמה', 'יקרא דשבתא', 'זמרת הארץ', 'נחת השולחן', 'ירח האיתנים', 'באיבי הנחל', 'ביאור הליקוטים', 'כוכבי אור', 'מי הנחל', ו'עצות המבוארות'.

חברותא - 'מקור חכמה'
רבי נחמן מצטט פסוקים מהתנ"ך ודרשות חז"ל למכביר, עליהם הוא בונה ומבסס את יסודותיו ועצותיו המחיים כל נפש. אך בכדי להבין את משמעות דבריו העמוקה, נדרש הלומד לעיין באותם מקראות ודרשות, ענין שמחייב את הלומד להעמיס על שולחנו עשרות ספרים... לכך נועד 'חברותא - מקור חכמה'! במדור זה מובאים הפסוקים והדרשות עם מפרשיהם בהרחבה (וכמובן, שהמובאות שבספר מצוטטות כלשונן במקור), בצורה שתועיל ללומד לטעום מהאור הנפלא שגנוז בליקוטי מוהר"ן. למדור זה נוספים שני טורים המסייעים ללומד:
א. טור 'המתרגם'; תרגומים לקטעי הארמית של הזוהר הקדוש ומדרשי חז"ל, המובאים בספר ליקוטי מוהר"ן ובמדור 'מקור חכמה'.
ב. טור 'מסילת הקשרים'; הערות קצרות שנכתבו ע"י עורכי הספר, המסייעות ללומדים לקשר את כלל חלקי המאמר לאריגה אחת. הטור מצביע על השימוש בח"י כללי העיון, ומחדד את העיון בליקוטי מוהר"ן (הערות אלו הם על כלל מדורי הספר, ובעיקרם על המדור 'מקור חכמה').
הרחבת הדעת
המדורים 'נחל נובע' ו'מקור חכמה' הם מתומצתים, ומטרתם להעניק ללומד חוויית פירוש בסיסי, שדרכם יוכל הלומד המעיין להבין את כוונת רבינו הקדוש. אך בכדי להמשיך לעיין ולהעמיק ולדלות עצות ואור חדש מתוך התורות, נוספו שני מדורים:

א. מדור 'ילקוט הנחל'
מדור זה ממוקם תחת ה'נחל נובע', ומשלים אותו; ב'ילקוט הנחל' ישנים פירושים רבים על המאמר, הן מספרי רבינו ותלמידיו שמרחיבים את הפשט הפשוט שב'נחל נובע', והן מעשיות ועניינים שונים, המוסיפים נופך וחן לענין הנלמד באותו העמוד. כמו כן מובאים במדור זה פירושיהם של משפיעי ברסלב לדורותיהם מאז שנות התר"פ ועד ימינו אנו.

ב. מדור 'מילואי חכמה'
קשת הלומדים בספרי 'פאר הליקוטים' היא רחבה מאוד, נמנים עליה לומדים מתחילים, מקובלים, למדנים, בעלי השקפה, ועוד. כל אלו ימצאו את מבוקשם במדור זה, שמובאות בו הרחבות קבליות ורעיוניות של כל מקרא או דרשת חז"ל. וכן הסברים המרחיבים ומעשירים את הנושא, ומוסיפים ענין ועומק למושג שהובא בליקוטי מוהר"ן.
ביאורי מושגים
מה אומר לך המושג 'בנין הנוקבא'? 'ש"ע נהורין'?
לומדים רבים נתקעים כאשר הם פוגשים בליקוטי מוהר"ן מושגים שלא שמעו עליהם מעולם, חלקם מושגים קבליים, וחלקם מושגים שמהותם הפשוטה והפנימית אינה ידועה לרוב הלומדים. לשם כך נועדו שלושה כלי עזר:
א. 'מבואות':
מבואות לעניני הקבלה הנזכרים בכל תורה, המוגשים בשפה בהירה וצחה, ומאפשרים לכל לומד להתחבר לעומק החוויה של פנימיות התורה.
ב. 'פתיחה':
בסוף הספר מובאת פתיחה המבארת את עיקרי היסודות בקבלה, לימוד פתיחה זו הכרחי לפני הלימוד בספר ליקוטי מוהר"ן.
ג. 'ערכים':
על כל מושג וערך מרכזי במאמר, ישנו ביאור קצר להבנת המושג, ולאחריו ליקוט הגדרות המוסיפות נופך ורוחב להבנתו.
להתחבר מכל הלב
לאחר העיון, מגיע תורו של הלב לבקש התעוררות חיות ושמחה מתוך הלימוד, ולהתחבר לצדיק הגדול והמופלא שחיבר את הליקוטי מוהר"ן. שלושה מדורים יחודיים נותנים את המענה לבקשת הלב:
א. 'סיפור התגלות המאמר':
מתי ואיך גילה רבי נחמן את המאמר, מה אירע אצלו באותה זמן, כיצד התייחסו חסידי ברסלב במהלך הדורות למאמר זה, כל אלו מופיעים במדור זה.
ב. 'עצה ותושיה':
העצות לחיים שיוצאות מתוך המאמר, כדברי מוהרנ"ת 'כל עיקר כוונת רבינו הקדוש והנורא בכל התורות שגילה, היה הכל רק בשביל המעשה'.
ג. 'ואני תפִלה':
תפילות שנזכה לכל מה שמבואר בתורה הנלמדת, כבקשת רבי נחמן שנעשה מהתורות - תפילות, כיון שמזה נעשה שעשועים גדולים מאוד למעלה בשמים.
bottom of page